ફોર-પ્લે કરવામાં કઈ બાબતો હું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?

about

પ્રશ્ન. ફોર પ્લે કરવામાં કઈ બાબતો હું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ફોર પ્લે કરવાની બાબતમાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમાં ઘણી બધી બાબતોનું ધ્યાન તમે લોકો રાખી શકો છો. પેલી વસ્તુ તો એ છે શું કામ કરવું જોઈએ તે ઘણા બધા લોકોને થતું હોય છે જ્યારે તમે કરતા ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે જ્યારે ચપાચપી કરવા માટે જાવ છો

ત્યારે તમારું જે સમય હોય છે તે એકદમ બેસ્ટ જતો હોય છે અને શ્રેષ્ઠ રીતે તમે બધું કરી શકતા હોવ છો કારણ કે જ્યારે તમે ફોર પ્લે કરો છો તે તેની પહેલા ખૂબ જ વધી જતી હોય છે અને જેના કારણે તમે ખૂબ જ સરસ કરી દેતા હો છો. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે ચપા ચપી કરવા જતા હોય ત્યારે તમારું ખૂબ જ જરૂરી છે પછી તે સામેવાળાને ખૂબ જરૂર છે

જેના કારણે તમે ખૂબ જ ઝડપથી અને ખુબ જ સારી રીતે બધું કરી શકો એટલે તે વસ્તુ તમે કરશો તો કોઈ પણ પ્રકારે તમને વાંધો આવવાનો નથી અને ફોર પ્લે કરવાની અંદર તમારે કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તો ફોર પ્લે ની અંદર તમારે વધારે પડતું એક્સાઇટેડ થઈ જવાનું નથી અને તમામ વસ્તુઓ જે છે તે ધીમે ધીમે કરવાની છે જરા આ બધી વસ્તુઓની વાત આવતી હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર લોક ખૂબ જ ઝડપી બધું કરતા હોય છે પરંતુ તમારે તેવું કરવાનું નથી.

પ્રશ્ન. ચ પા ચ પી કર્યા બાદ તરત શું ના કરવું જોઈએ?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે કર્યા બાદ તરત તમારે શું ન કરવું જોઈએ તો ઘણી બધી વખત તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાતો હશે અને ઘણા બધા લોકો આવા પ્રશ્ન પણ પૂછતા હશે કે સામાન્ય રીતે ચપાચપી જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે અમારે શું ધ્યાન રાખવું પડે પરંતુ તમે ખૂબ સરસપુર સવાલ પૂછ્યો છે કે છ પાછો અમે કરી દઈએ છીએ તમારે શું ન કરવું છે

તો ઘણી બધી વખત આવા પ્રશ્નો ઉપર ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ ચૂકી છે પરંતુ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે આ વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમારું જે હૃદય હોય છે તે સામાન્ય રીતે ખૂબ જ હિટ હોય છે અને તમારી શરીરની અંદર ગરમી ખૂબ જ વધી ચૂકી હોય છે જેના કારણે તમારે તરત જ ઉભું ન થવું જોઈએ

અને કોઈ પણ પ્રકારે મોમેન્ટ ન કરવી જોઈએ જ્યારે તમે તેવા પ્રકારની મોમેન્ટ કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી રીતે સમસ્યા આવી શકે છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારે ખૂબ જ શાંતિથી બેસી જવું જોઈએ અને એક જગ્યાએ સૂઈ જવું જોઈએ થોડીક વખત થાય ત્યારબાદ તમે ઊભા થઈ શકો છો અને પોતાનું જે કાર્ય છે તે કરી શકો છો તે ધીમે ધીમે વધી જતા હોય છે ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે કે વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ અને તરત આ વસ્તુ તમે નથી કરતા તો તમે ઘણી બધી રીતે સારી રીતે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *