છોકરીઓએ સમયસર શ-રીર સુખ ન માણવાથી થાય છે આટલું મોટું નુકસાન..કુંવારી છોકરીઓએ જાણવું જોઈએ

Uncategorized

પ્રશ્ન.મારાં ભાભી હંમેશા મને લબ લાબાવવા બોલાવે હવે શું હું તેમની પાસે જઈ શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા ભાભી હંમેશા તમને બધું કરવા માટે બોલાવે છે અને ત્યારબાદ તમે તેમની પાસે જઈ શકો છો તે તમારે જવું જોઈએ બીજી વસ્તુ છે કે તમે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે તમારે તે પણ મેન્શન કરવું પડે કે તમારા તે ભાભી એટલે કે તમારા મોટા ભાઈના જે પત્ની છે તે છે અથવા તો તમારી બાજુમાં જે પડોસી રહે છે તે ભાભીની તમે વાત કરી રહ્યા છો

અથવા તો કંઈક બીજું આ વસ્તુ પણ તમને જોવી જોઈએ અને આ બધું અમારે તમારે અમને કહેવી જોઈએ આ વસ્તુ તમે કહો છો તો સામાન્ય રીતે અમે તમને સોલ્યુશન આપી શકે જેને ઘણી બધી વસ્તુઓ અમે તમને કહી શકે છે પરંતુ જ્યારે તમે અમને આ વસ્તુ નથી કેતા ત્યારે તેઓ સમયની અંદર અમને પણ ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે પરંતુ તમે કરી રહ્યા છો

તે રીતે જો તમારા ભાભી અથવા તો મોટાભાઈના પણ પત્ની હોય અને તે તમને આવું કરી રહ્યા હોય તો તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો? જો તમને સારું લાગતું કે તમે તેમની સાથે જઈ શકો છો

પરંતુ જો તમને એવું હોય કે ભાભી માત્રને માત્ર તમને નથી બોલી રહ્યા પડે તો બીજા પુરુષો સાથે પણ બધું કરી રહ્યા છે એની પાસે જઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો એ વસ્તુ કરો છો તો તમને કોઈ પ્રકારે વાંધો નથી આવતો ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા ન થાય.

પ્રશ્ન. છપા ચ પી માટે પાવર વધારવા શું વધારે કામમાં આવે? શિલાજીત કે પછી કેપ્સ્યુલ?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ચપાચપી વધારવા માટે તમે શું કામમાં આવે વધારે તો શીલાજીત લઈ શકો છો કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેઓ પોતે પોતાનો પાવર વધારવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરતા હોય છે અને જેની માટે તેઓ શિલાજી કેપ્સ લેવાની છે ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે તે શીલાજીત લેતા હોય છે

કારણ કે શીલાજીત મેડિકલમાં પણ ઉપયોગ થઈ જતું હોય છે અને ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ થઈ જતી હોય છે તો ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જે પોતાનો પાવર વધારવા માંગતો અને તરત બધું કરવા માંગતા હોય તે લોકો સામાન્ય રીતે પાવર વધારવા માટે કેપ્સુલ નો પ્રયોગ કરતા હોય છે પરંતુ તેના કારણે તેઓને ઘણી બધી નુકસાન થતું હોય છે

અને તેના કારણે તેઓને ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ થતી હોય છે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો કે તમે માટે બધી વસ્તુઓ કરવા માંગો છો

અને જ્યારે તમે મોટા છો ત્યારબાદ પણ તમે તાકાત રાખવા માંગો છો ફરકવા બે વસ્તુ કરતાં સારી વસ્તુ હોય તો તે વસ્તુ હું તમને માંગુ છું તે વસ્તુ છે તમે મેડીટેશન કરો યોગાસન કરો અને કસરત કરો અને તમે સ્વસ્થ કરો છો તો તમને કોઈ પ્રકારે પણ જરૂર નહીં પડે અને કેપ્સુલની પણ જરૂર નહિ પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *