છોકરીઓને ડોગી સ્ટાઇલ માં કેટલી બધી મજા આવતી હોય છે તે જણાવી શકો?

nation

પ્રશ્ન. ભાભીએ મને તેમની પાસે બોલાવીને કરતા શિખડાવ્યું તેમાં મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી એ તમને પાસે બોલાવ્યા અને ત્યારબાદ તમને બધું કરતા શીખડાવ્યું ને હવે તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારા ભાભી એ તમને બધું શીખડાવી

ત્યારે તમે બધું શીખી ગયા છો અને તમે તેમની સાથે સંબંધ પણ બાંધી હશે પરંતુ હવે તમે કહો છો કે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે તેમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી

પરંતુ તમે શીખી રહ્યા હતા એટલે હું એટલું તો વિચારીને ચાલુ છું કે તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કર્યો હશે જો તમે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ નહીં કરી હોય અને એમનેમ જ બધું કરેલું હશે

તો તમને અને પ્રકારની સમસ્યાઓ થવાની સંભાવના છે પરંતુ જો તમે તેનો ઉપયોગ કર્યો છે તો તમને કંઈ પણ થવાનું નથી અને તમે બિન્દાસ કરી શકો છો પરંતુ આગળ જતા ત્યારે તમે ધ્યાન રાખી શકો છો અને તે ઘણી બધી વખત આવા જાતીય રોગો થાય છે અને જાતિય રોગોના કારણે ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ આવતી હોય છે જેથી કહી શકાય કે તમને આગળ જતા સમસ્યા આવી શકે છે એટલે ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.

પ્રશ્ન. છોકરીઓને ડોગી સ્ટાઇલ માં કેટલી બધી મજા આવતી હોય છે તે જણાવી શકો?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે છોકરાઓને ડોગી સ્ટાઇલમાં કેટલી બધી મજા આવતી હોય છે તે જણાવી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું એ ઘણી બધી વખત છોકરાઓને આવા પ્રશ્ન થતા હોય છે કે છોકરીઓ સાથે જ્યારે કોઈ પોઝિશનમાં વધારે મજા આવતી હશે અને મજા આવતી હશે

તો કેટલી મજા આવતી હશે તો આ પ્રશ્નમાં હું તમને જવાબ આપવાનો છું આમ તો આવા જવાબો અમે આપતા નથી પરંતુ તમે પૂછ્યું છે તો તમારી આતુરતા માટે હું જવાબ આપું છું કે છોકરીઓ વધારે ડોગી સ્ટાઇલ ની અંદર તમે વાંકી વાળો છો ને ત્યારે તમે જ્યારે પાછળથી બધું તેની સાથે કરો છો ત્યારે તને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

પણ કે ડોગી સ્ટાઇલ ની અંદર તેનું જે કેન્દ્ર બિંદુ હોય છે તેની અંદર તમારું આખું જતું રહેતું હોય છે જેના કારણે તેને ખૂબ જ વધારે મજા આવતી હોય છે બીજી વસ્તુ એ પણ હોય છે કે તેમને પણ થાક લાગતો નથી

અને સાથે જે પાછળથી જે વ્યક્તિ હોય છે તે પણ ઠોકવાનું સારું કામ કરતો હોય છે તેને પણ થાક લાગતો હોતો નથી અને બંનેને ખૂબ જ આવતી હોય છે જે કોઈપણ છોકરાઓ ડોગીસ્ટર વધુ સમય સુધી કરી શકે છે છોકરીઓ તેને ખૂબ જ પસંદ કરતી હોય છે પરંતુ ઘણા બધા ઓછા લોકો હોય છે જે ડોગી સ્ટાઇલમાં છોકરીને વધુ સમય સુધી કરી શકતા હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *