સૃષ્ટિ હતી મસ્ત માલ નોટ્ટબુક લેવાના બહાને તેના ઘરે જઈને ગબગબાવી.

મારું નામ વિનિત છે હું 23 વર્ષનો છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી કોલેજની અંદર એક છોકરી છે જેનું નામ સૃષ્ટિ છે સૃષ્ટિ ખૂબ જ સરસ લાગે છે આમ જોવા જઈએ તો તે ખૂબ જ બોલે છે અને કોઈનું માનતી નથી એટીટ્યુડ પણ છે તેનામાં પરંતુ તો પણ મને કોઈ વાંધો નથી કારણ કે […]

Continue Reading

મને દરરોજ સવારે ગ ચા ગચી બોલાવવાની અઢળક ઇરછાઓ થાય છે હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મને દરરોજ સવારે ગ ચા ગચી બોલાવવાની અઢળક ઇરછાઓ થાય છે હું શું કરું? તો જણાવી રહ્યા છો કે તમને દરરોજ સવારે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ થાય છે અને તે ઈચ્છા હોય માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે […]

Continue Reading

મને મારા દેવર સાથે હવે કોઈ પણ પ્રકારે ચ પા ચ પી કરવી નથી હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મને દરરોજ સવારે ગ ચા ગચી બોલાવવાની અઢળક ઇરછાઓ થાય છે હું શું કરું? તો જણાવી રહ્યા છો કે તમને દરરોજ સવારે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ થાય છે અને તે ઈચ્છા હોય માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જણાવવા માગું છું કે તેની માટે તમે […]

Continue Reading

મને મારા મામા હવે પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતા મારે શું કરવું?

પ્રશ્ન. મને મારા મામા હવે પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતા મારે શું કરવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા મામા હવે તમને પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતો તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવતા હોય છે […]

Continue Reading

મારો પડોશી હવે મારી પાસે દરરોજ મને લબ લબાવવા નથી આવતો મારે શું કરવું?

પ્રશ્ન. મને મારા મામા હવે પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતા મારે શું કરવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા મામા હવે તમને પહેલાની જેમ મજા નથી આપી શકતો તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પ્રશ્નો અમારી પાસે આવતા હોય છે […]

Continue Reading

મારી ઉંમર થયાની સાથે હવે મને પહેલાની જેમ ઇરછાઓ નથી થતી મારે શું કરવું?

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર થયાની સાથે હવે મને પહેલાની જેમ ઇરછાઓ નથી થતી મારે શું કરવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર થઈ એની સાથે હવે તમને પહેલાની જેમ બધું કરવાની ઈચ્છા થતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી […]

Continue Reading

મને પૈસા આપીને સ્ત્રીઓ સાથે જાવ તો તેની સામે મારું તરત નીકળી જાય છે હું શું કરું?

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર થયાની સાથે હવે મને પહેલાની જેમ ઇરછાઓ નથી થતી મારે શું કરવું? તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર થઈ એની સાથે હવે તમને પહેલાની જેમ બધું કરવાની ઈચ્છા થતી નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી […]

Continue Reading

મને પહેલાની જેમ મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હું શું કરી શકું?

પ્રશ્ન. મને પહેલાની જેમ મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો હું શું કરી શકું? તમે જણાવજો કે તમને હવે પહેલાની જેમ તમને ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જ જણાવવાનું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને એવું લાગતું […]

Continue Reading

મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ પ્રેગનેંટ થઈ ચૂકી છે હવે માટે શું કરવું જોઈએ?

પ્રશ્ન. મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ પ્રેગનેંટ થઈ ચૂકી છે હવે માટે શું કરવું જોઈએ? તમે જણાવી રહ્યા છો કે જૂની ગર્લફ્રેન્ડ હવે પ્રેગનેટ થઈ જવી છે અને તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને તમારે સમજાવી જોઈએ અને તેને તમારે પહેલા તો મળવી જોઈને મળીને તમારી સાથે વાતચીત […]

Continue Reading

મારો બોયફ્રેન્ડ હવે મને પ્રેમ નથી કરતો અને તે જેને પ્રેમ કરે છે તે છોકરી તેને ચાહતી નથી માત્ર તે મજા લેવા માંગે છે હવે મારે શું કરવું?

પ્રશ્ન. મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ પ્રેગનેંટ થઈ ચૂકી છે હવે માટે શું કરવું જોઈએ? તમે જણાવી રહ્યા છો કે જૂની ગર્લફ્રેન્ડ હવે પ્રેગનેટ થઈ જવી છે અને તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને તમારે સમજાવી જોઈએ અને તેને તમારે પહેલા તો મળવી જોઈને મળીને તમારી સાથે વાતચીત […]

Continue Reading