ભત્રીજો રોજ મામાના ઘરે આવતો હતો, એક દિવસ મામીએ કહ્યું – મામા બહાર છે, રાત્રે અહીં રોકાઈ જા અને પછી રાત્રે …

about

પ્રશ્ન. શું હું મારી પત્નીને દર વખતે ગોળી પી ને મજા આપી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની તમને દર વખતે ગોળી આપીને મજા આપો છો તો તેના અંદર તમને કોઈ સમસ્યા સાથે કેમ તો હું તો તમને કહેવા માગું છું કે તમને કોઈ પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે દર વર્ષે આવું કરવા માંગો છો અથવા તો દર વખતે તમે આવું કરવા માંગો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમજ આવી શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર તમારી પત્નીને તમારે મજા આપવી હોય

તો દર વખતે તમે આ બધું કરીને મજા નથી આપી શકતા તમારી કુદરતી રીતે પણ તેમને મજા આવી જોઈએ અને તમે પણ કુદરતી રીતે મજા લેશો તો તમને વધારે મજા આવશે એટલે હું તો તમને માત્ર લખું છું કે તમારે કંઈ ન કરવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમે બધી વસ્તુ આપો છો તમે મજા આવી શકો છો પરંતુ તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે કેપ્સુલથી વધારે મજા આવી શકતી નથી

કેપ્સુલ તો કેવી વસ્તુ હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમે વર્ષો પછી કરતા હોય અથવા તો તમે થોડાક સમય બાદ કરતાં વધારે તેવા સમયની અંદર તમે વધારે સમય કરવા માટે બધી વસ્તુ કરતાં ઓછું એટલે તેની વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ અને તમારી પત્નીને તમારે મજા આવી જોવી છે તો આવું કરો છો તો સમયની અંદર તમને કોઈ પણ કરે વાંધો પડવાનો નથી અને તમને પણ વધારે મજા આવશે તો મને લાગે છે એટલે તે વસ્તુઓનો તમે ઉપયોગ કરો અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરો તો તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન.મારા બોસ મારી પર નજર નાખીને બેઠા છે અને તેઓ હંમેશા મને ચ પા ચ પી કરવાનું કહે છે મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે પૂછી લેજો તમારી ઉપર નજર રાખીને બેઠા છે અને તમને તે બધું કરવાનું કહે છે તો તેમાં તમને કોઈ સમસ્યા સાથે થઈ શકે કે કેમ તું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે તમારી સાથે શું રહ્યું છે

તે તમારે જાણવું જોઈએ સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને કંઈ ખબર પડતી નથી એને સામાન્ય રીતે લોકો તેમનો ઉપયોગ કરીને જતા રહેતા હોય છે તો તમારે તે જાણવું જોઈએ કે તમારો ઉપયોગ નથી જે તમારો ઉપયોગ થાય છે તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ થવા દેવાની નથી અને સમગ્ર ઉપર નજર રાખીને બેઠા હોય

તો તેઓને તમારે કહેવું છે તે કેમ નજર રાખીને બેઠા છે અને તમને કેવી રીતે હાલ છે તમે તો તેની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કહેવાનું નથી એટલે તમે સામાન્ય રીતે તેમની સાથે મજા લઇ શકો છો અને તેઓ પણ તમારી સાથે મજા લઇ શકે છે તેમાં તમને કોઈપણ ના પાડવાનું નથી એટલે તમે બિન્દાસ તરીકે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા પડવાની નથી એટલે હું તો તમને માત્ર કહું છું કે તમારા ઉપર નજર રાખીને બેઠા હોય તો તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ ના પાડવાનું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *