બેડરૂમમાં શ-રીર સુખ માણવા ભાભીએ 18 વર્ષના છોકરાને એવી વસ્તુ ખવડાવી કે..રાત્રે પગ છોલાઈ ગયા

about

પ્રશ્ન. શું મને હસ્ત મૈથુન કરવાથી કોઈ રોગ થઈ શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને હસ્તમૈથુન કરવાથી કોઈ રોગ થઈ શકે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે હસ્મૈથુન કરવાથી આમ તો કોઈ રોગ થઈ શકતો નથી પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવું માનતા હોય છે કે તેનાથી કોઈ રોગ થઈ શકે જે પરંતુ હું તો તમને કહેવા માગું છું કે તેનાથી કોઈપણ પ્રકારે રોગ થઈ શકતું નથી અને ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે તે વસ્તુ કરવામાં આવે તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણા બધા મોટા રોગ થઈ શકે છે

અને તેના કારણે તમને શરીરને પણ ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે છે પરંતુ હકીકતમાં એવું કઈ હોતું નથી તેનાથી તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થતી નથી પરંતુ વધારે જો આ વસ્તુ કરવામાં આવે તો તમે ઘણી બધી સમસ્યા થાય છે જેમ આપણે વધારે ખાતા હોઈએ છીએ તો જ આપણને ગેટમાં સમસ્યા આવતી હોય છે તેવી જ રીતે તમે આ વસ્તુ જ્યારે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારે શરીરની અંદર સમસ્યા આવી શકે છે

તમારું ફોકસ નથી રહી શકતો અને સામાન્ય રીતે તમારી એનર્જી પણ ઓછી થઈ જતી હોય છે એટલે તમારે બધું કરવું જોઈએ પરંતુ તમારે અઠવાડિયાની અંદર ઘણી બધી વખત શાંતિ રાખવી જોઈને ત્યારબાદ બધું કરવું જોઈએ તમે જ્યારે એકાએક બધી વસ્તુઓ કરો છો અને દરરોજ તમે જ્યારે આ બધું કરવા લાગો છો ત્યારે તે તમારી ખરાબ આદત બનીને રહી જતી હોય છે અને ત્યારબાદ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે તમને આ બધું કરવાથી કોઈ રોકતો નથી જતો પરંતુ એનર્જી ડાઉન થઈ શકે એટલે તેનું ધ્યાન તમારે રાખવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. મને મારા દેવર દરરોજ ચ પા ચ પી કરવા બોલાવે છે હવે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારો દેવર દરરોજ તમને બધું કરવા માટે બોલાવે છે અને તેમાં તમે તો શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે આવા પ્રશ્નો અમને ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે અને તેઓ ગેરસમજ રાખતા હોય છે પરંતુ આ વસ્તુ તેઓએ ના કરવી જોઈએ તમે આવી રીતે કરો છો ત્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ તમને આવી શકે છે એટલે તો તમે કહી રહ્યા છો

કે તમારા દરરોજ આવું બધું કરવા બોલાવે છે તો તે તમને શું કામ બોલાવી રહ્યા છે. તમે ભૂતકાળમાં પણ તેમની સાથે બધું કરેલું હશે એટલે તે તમને બોલાવી રહ્યા છે બાકી કોઈ પણ વ્યક્તિઓ નથી હોતો કે જે સામેથી બધું બોલાવે અથવા તમને બોલાવતા હોય તો તમે તેઓ તમારી પતિને જણાવી શકો છો પરંતુ તમે કરી રહ્યા છો કે હવે તમારે શું કરવું જોઈએ તો હું તો તમને માત્ર માગું છું

કે ભૂતકાળની અંદર જો તમે બધું કર્યો હશે તો તેવા ની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પડવાની છે અને તેના કારણે તમને આ બધી વસ્તુઓ થાય છે પહેલા તો હું તમને એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમારા દેવ કેમ તમને દરરોજ બધું કરવા માટે બોલાવે છે

તેનો મતલબ એવો છે કે તમે ખૂબ સરસ છો અને તમારા દેવરને પણ તમે કહો છો અને તમારો દેવર પણ તમને ગમતો હતો એટલે કે તેની સાથે તમે બધું કરતા હતા પરંતુ ખબર થઈ શકે કે તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો તમે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી પરંતુ તમારી સહેમતી હોવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *