બહેન ની બહેનપણી ઘરે આવી અને મારા રૂમમાં આવીને કેહવા લાગી કે મને આજે ઈચ્છા છે શું તું મને સુખ આપીશ

about

મારું નામ મનીષ છે અને મારી ઉંમર 20 વર્ષની છે કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું મારી એક બહેન પણ છે તેની ઉંમર 23 વર્ષની છે તે મારી સાથે બહેન છે પરંતુ તે ખૂબ જ દેખાય છે

અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી અમારી કોલેજમાં છોકરાઓને ઉઠાય છે કે મારી બહેન સાથે બધું કરે પણ તમારી બહેન છે તેથી કોઈને કહેતો નથી કે તે તમને બધાને ખબર પડે છે કે નહીં જોતી મારી બેન હોત તો હું તે બધાને સોટેલી બહેન છે તેથી હું તેની સાથે ઘણી વખત વાતો પણ કરતો નથી અને મને તેની સાથે રહેવું ગમતું નથી

અને એ તો જરા પણ નહીં ગમે કે તે મારી સાથે બહેન છે કારણ કે તે હંમેશા મારી સાથે રહેતી નથી અને મારે વિશે બધું ખરાબ ખરાબ જ કહેતી હોય છે પરંતુ તે એટલે સુંદર દેખાય છે કે

એક દિવસ તો મને પણ થઈ ગયો કે મારે તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તે તો મારી બહેન છે હું તેને કેવી રીતે કરી શકું અને હું ઘણી વખત વિચાર કહું છું કે નહીં હવે તો મારાથી કે નહિ રહેવાય તેની સાથે મારે કરવું પડશે પછી એક દિવસ મને વિચાર કરો હવે હું શું કહું તેથી મેં એક દિવસ તેને મારી પાસે બોલાવી અને કહ્યું કે

તું મારી બહેન છે તું મારી સાથે હવેથી કોલેજ આવવાનું જેમ કે મેં તો તેની સાથે પહેલા બધી વાતો ચાલુ કરીએ પછી મેં તેને ધીમે ધીમે કહ્યું કે મારી તારી સાથે બધું કરવું છે અને એમ પણ તમારી સોકરી બહેન છે એટલે એવો બધો ચાલે એક આપણને બંનેને શરીર સુખ મળતો હોય તો આપણે બધું ભૂલવા તૈયાર છે

તેથી હા કે તમારે તારી સાથે કરવું છે એમ કરીને મને મારી બહેને હા કહી દીધું કે હા મારે પણ કરવો છે કારણ કે સાંભળી છે કે તું જ એની સાથે કરે તેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તેથી હવે મારે પણ તારી સાથે મજા કરવી છે એમ કરીને એક દિવસ એવો હતો કે ઘરમાં કોઈ નહોતો અમે બંને એકના હતા પછી મેં તો તને મારા રૂમમાં બોલાવી અને

પછી કહ્યું કે આજે દિવસ આવી ગયો કે જ્યારે આપણે બંને એકબીજા સાથે સર્વિસ તૈયાર છે અને આજે ઘરમાં કોઈ છે પણ નહીં તેથી આપણને બંનેને ખૂબ જ મજા આવશે અને શું તમારી સાથે મજા કરવા માટે તૈયાર છે એમ કરીને હા કહી દીધું પછી તે મને મારા કપડા ઉતારવા માટે કહ્યું અને પછી મેં મારા કપડા ઉતાર્યા

અને તેને મુખ મીઠું કરી ખૂબ જ મજા કરાવી અને પછી મેં તેને વાંકા વારી ને આગળ પાછળથી ઠોકી નાખી અને પછી તે કહેતી હતી કે મને તારી સાથે કરવાનો ખૂબ જ મજા આવી અને હવે જ્યારે આપણે બંને સુખ આપશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *