એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે જોઈને છોકરીઓ ને બધું કર્યું વખતે ભારે મોજ આવી જતી હોય?

nation

પ્રશ્ન.છોકરીનું કેટલું ફિગર હોય તો તેને બધું કરવામાં ભારે મોજ આવે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે છોકરીનું જે ફિગર છે તે કેટલું હોવું જોઈએ અને કેટલું ફિગર હોય તો તે કરવામાં બધું ભારે મોજ આવે તો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે જે છોકરીને બધું વિચારતા હોય છે કે તેઓની સાથે કરવાની બધી મજા આવશે પરંતુ હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો છોકરીનું જે ફિગર હોય છે તેની ઉપર કઈ નક્કી થઈ શકતું નથી

એટલે તમારે તે માટે કોઈપણ પ્રકાર વિચારવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી તો મને લાગે છે સામાન્ય રીતે છોકરીઓની જે ફિગર હોય છે તેને બધું કરવામાં ભારે મોજ આવતી હોય તો તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે સામાન્ય રીતે ફિગર તો ઈમ્પોર્ટન્ટ હોય છે પરંતુ તેની સાથે છોકરી કેવી છે તે પણ એ ફોટો હોય છે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે બધું કરો છો

તેવો સમજદાર છોકરી તમને કેવી રીતે મજા આપી શકે છે અને તમને કેટલી ઝડપથી બધું કરી શકે છે તેની ઉપર બધું આધાર રાખતું હોય છે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જેઓને છોકરાઓ સાથે બધી કરવાની મજા આવતી હોતી નથી કારણ કે તેઓની જે છોકરી હોય છે અથવા તો જેની સાથે તે બધું કરતા હોય છે તેઓ તેમને મજા નથી આપી શકતી છોકરીની ઝડપ કેટલી છે

તે પણ તમારે વિચારવું પડે અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો જો તમે બધું ધ્યાન રાખો છો અને ત્યારબાદ તમે બધું કરો છો તો તેવા સમય ઘણી બધી મજા આવી શકે છે પરંતુ એટલે છોકર હોય છે તો મોટું હોય છે તો તેની અંદર તમને વધારે મજા આવે છે પરંતુ પાતળો ફિગર છે તો તેની અંદર તમારે થોડી ટેકનીક વાપરવી પડે છે.

પ્રશ્ન. એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે જોઈને છોકરીઓ ને બધું કર્યું વખતે ભારે મોજ આવી જતી હોય?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે એવી તો કઈ વસ્તુ છે કે જે જોઈને છોકરીને બધું કરીને વખતે ભારે મોજ આવી જતી હોય છે તો સામાન્ય રીતે હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણી બધી છોકરીઓને જ્યારે તમે બધું કરતા હોય છે

તેવો સમાન તમારું સામાન જેવો છે તે બતાવતા હોય છે અને તે સામાન્ય રીતે મોટો હોય તો તને ખૂબ જ મજા આવી જતી હોય છે અને તેને લાગતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે આગળ બધું કરે છે તો તેવા સમય તને ખબર મોટો કરે છે અને ત્યારે તમે તેને બતાવો છો તો તેવા સમયે તેઓ શરૂઆતની સમયની અંદર તમારી સાથે રમતી વખતે તેની સાથે પણ રમે છે અને તે સામાન સાથે રમતી વખતે તેને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે એટલે કે સામન્ય રીતે તમારું બધું કરતી પણ હોય છે અને તમને ઘણી બધી મજા આપી શકે છે

અને તે જોઈને છોકરીને ભારે-મોટ પડી જતી હોય છે પરંતુ સૌથી નાનું છે તો તેને એવું પણ લાગતું હોય છે કે શું આ તમને મજા આપી શકશે કેમ તો તમે સામાન્ય રીતે એવા સમયની અંદર તમારે સિમ્પલ રીતે તેઓની સાથે બધી મજા પણ લેવી પડતી હોય છે પરંતુ તે જે મજા આવે છે સામાન્ય રીતે તમારે વિચારીને બધું એટલે કે તમારે તેમને ત્યારબાદ તમારે તમારી રીતે મજા આપવાની બનતી હોય છે તમારી રીતે મજા આપવાની એટલે બનતી હોય છે કારણ કે તમારું નાનું હોય છે એટલે તમારે ટેકનીક થી કામ લેવું પડતું હોય છે તેઓ મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *