આયશા મારા ખોળામાં માથું મૂકી રડવા લાગી અને પછી તે એકદમ એક્સાઈટ થઈ જતાં નિવસ્ત્ર કરી અમે અંગત પળો માણી લીધી..શું મે કંઈ ખોટું કર્યું??

about

પ્રશ્ન. કેટલી ઉંમર ની સ્ત્રીને બધું કરીએ તો તેને વધારે મજા આવે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે કેટલી ઉંમરની સ્ત્રી હોય તેની સાથે બધું કરીએ તો તેને ખૂબ જ મજા આવે અને તમને પણ મજા આવી શકે તો હું તમને કહેવામાં આવતું એ ઘણા બધા લોકોના મનમાં એવા પ્રશ્નો કહેતા હોય છે કે કોઈ કોલેજન છોકરીઓ અથવા તો જે 20 વર્ષની છોકરી તેની સાથે જ્યારે બધું કરવામાં આવે છે ત્યારે ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

પરંતુ હકીકત માંથી આ તમારો વહેમ છે સામાન્ય રીતે જે છોકરી હોય છે કે 25 વર્ષથી થઈ જતું હોય છે અને 32 થી 35 વર્ષે જે ભાભી હોય છે તેને બધું કરવાની ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે તે હકીકત છે અને તે સમય માટે સ્વીકારવું છે ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે કે ના તો સામાન્ય રીતે ખોટી વસ્તુ જે પરંતુ એવું નથી તે મોટી ઉંમરની વચ્ચે અને બધું અનુભવ છે

અને અનુભવવાના કારણે તમને બધું જાતે સામેથી કરાવતી હોય છે અને જેના કારણે તમને પણ મજા આવતી હોય છે અને તેને પણ મજા આવતી હોય છે કે આટલી બધી ઉંમરની સ્ત્રીઓ છે તેને ઘણી બધી મજા આવી શકતી હોય છે

અને તમે તેને મજા આપી શકતા ઓછો અને તે પણ તમને મજા આપી શકતી હોય છે એટલે તમે તે રીતે કાર્ય કરી શકો છો અને તેની અંદર તમે તેને ઘણી બધી મજા આપી શકો છો અને તે તમને સામેથી પણ શીખડાવતી હોય છે કે તમારે તને મજા આપવા માટે શું કરવું જોઈએ એટલે ઘણા બધા જે છોકરાઓ છે તે સામાન્ય રીતે જે ભાભી હોય છે તેની પાસે વધારે જતા હોય છે.

પ્રશ્ન. ચ પા ચ પી કરવા માટેની બેસ્ટ ઉંમર કંઈ છે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારે ચપાચપી કરવી હોય તો તેની માટેની બેસ્ટ ઉંમર કઈ છે તો હું તમને તેની માટેની જે શ્રેષ્ઠ ઉંમર હોય છે તે 20 વર્ષ પછીની હોય છે એટલે કે તમે જ્યારે યુવાન છો

ત્યારે તો કહેવામાં આવે છે કે કોઈપણ પ્રકારની હોતી નથી. તમારે જ્યારે પણ કરવું હોય ત્યારે તમે બધું કરી શકો છો અને તમે જ્યારે 18 વર્ષની ઉપરના થઈ જતા હોય છે પણ કરી શકતા અને બીજી બધી વસ્તુઓ કરવી હોય તો તેની માટે ૨૦ વર્ષ પછી તમે બધું કરી શકતા હોવ છો

એટલે તમને કોઈ રોકવાડું હોતું નથી અને તમને કોઈ એમ નથી કહેતો કે તમે આ શું કરો છો એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તેની અંદર એટલું તમારે કરવું જોઈએ કે તમે જ્યારે એડલ્ટ થઈ જાવ છો એટલે કે 20 વર્ષની ઉપર નથી જાવ છું

તમે કોઈ છોકરી પાસે પણ જઈ શકો છો અને પોતે હાથ ધરી ચલાવીને પણ પોતાનું કામ ચલાવી શકો છો એટલે તેની માટે હોતી નથી. પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે જે છોકરા હોય તો તેની માટે તો 21 વર્ષ કે વીસ વર્ષ બધી બેસ્ટ ઉંમર હોય છે પરંતુ જે છોકરી હોય છે તે સામાન્ય રીતે 25 વર્ષથી 32 વર્ષની વચ્ચે તેને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે અનુભવ ઉપરથી કહું છું એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *