આખરે,તનુજા મેડમે અત્યાર સુધી કરાવેલ બધા કામનો બદલો મારી સાથે મન ભરીને શ-રીર સુખ માણીને લીધો…

about

પ્રશ્ન. શું જમ્યા બાદ તરત ચ પા ચપી બોલાવવી હોય તો શું કરી શકાય?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે જમ્યા બાદ તરત બધું કરવું હોય તો તમે તે કેવી રીતે કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે જમ્યા તરત બાદ તમે એવું વિચારતો હોય કે તમે બધું કરવા માંગો છો તો તેવી રીતે તમે નહીં કરી શકો કારણ કે સામાન્ય રીતે તમને ખ્યાલ જ છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે વ્યક્તિ જમી લેતો હોય છે

ત્યારે બધું કરી શકતો નથી અને આ જે વસ્તુ જે છે સામાન્ય રીતે તમે વિજ્ઞાનની અંદર પણ ભણી હશે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી સાંભળેલી હશે સામાન્ય રીતે જ્યારે આપણે જમી લેતા હોઈએ છીએ ત્યારબાદ સામાન્ય કસરત પણ કરી શકતા નથી. તો આ વસ્તુ તમારે જો કરવી હોય તો તેની માટે તમારે ઘણો બધો સમય આપવો પડે છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે જમી લો છો ત્યારબાદ તુરંત બાદ નહીં પરંતુ એકાદ બે કલાક બાદ તમારે શાંતિથી તમને લાગે કે હવે તમે યોગ્ય વધારે બાદ તમે વધુ કરી શકો છો

પરંતુ તમે જો જમ્યા બાદ તરત બધું કરો છો તો તેના કારણે તમને ઘણી બધી શારીરિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તમે સર્કુ કરી પણ નહીં શકો અને તમારું જે સામેવાળું વ્યક્તિ હશે તે પણ કંટાળી જશે

તો તેના કારણે બેટર છે કે તમે એ બધી વસ્તુ ના કરવાની સામાન્ય રીતે તમે જમ્યા બાદ તરત કરવાનું ના રાખો વલણ અને પછી જ્યારે થોડોક સમય જતો રહ્યો છે ત્યારબાદ બધું કરો જેના કારણે તમને પણ મજા આવે ને સામેવાળું વ્યક્તિ પણ મજા લઈ શકાય.

પ્રશ્ન. ચ પા ચ પી બોલાવવાની સૌથી વધુ મજા છોકરીઓને આવે કે ભાભીઓ ને?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે સૌથી વધુ મજા કોની સાથે આવે છે છોકરીઓ સાથે કે ભાભીઓ સાથે તો આ પ્રશ્ન જે છે તે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો માત્ર ને માત્ર પોતે નોલેજ માટે પૂરતા હોય છે તો ઘણા બધા લોકોને એવું હોય છે કે તેઓ કયા અને કોની પાસે જેની માટે તેઓ પૂછતા હોય છે સામાન્ય રીતે અત્યારની જો હાલે તેવામાં આવે તો ઘણા બધા જ યુવાનો હોય છે

જેની ઉંમર માત્રને માત્ર એમ કહી શકાય કે 24 થી 25 વર્ષની જે યુવાનો છે તે યુવાનો સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે ભાભીઓ પાસે વધારે જતા હોય છે અને જે મોટા લોકો છે તે સામાન્ય રીતે છોકરીઓને પસંદ કરતા હોય છે પરંતુ હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે જે સૌથી વધારે અનુભવને જે આપતા હોય છે તે સામાન્ય રીતે ભાભી હોય છે અને તેની પાસે ઘણું બધું અનુભવે છે

જેના કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તેને તો મજા આપી શકતા હોય છે અને સામાન્ય રીતે કોઈ એક વ્યક્તિ તેની ચંગુલ માં જ્યારે આવી જતો હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તેની પાસે જતું હોય છે તેની અંદરથી છૂટી શકતો નથી અને તે તેની પાસે રહેતો હોય છે અને તેની સાથે બધી મરચા લેતું હોય છે એવું નથી હોતું કે તે તેમને પરાણે બોલાવે છે

પરંતુ તેઓને તેમની સાથે એટલી બધી મજા આવી જતી હોય છે કે જેના કારણે તેઓ તેમની પાસે જતા હોય છે અને ત્યારબાદ બધી મજા લેતા હોય છે એટલે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો હોય છે જેમાં અનુભવ લેવો છે તે ભાભી સાથે જઈ શકે છે અને જેને પહેલી વખત અથવા તો જવાના બીજું કંઈ કરવું છે કે છોકરીઓ પાસે પણ જઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *