હું એટલી એક્સાઈટ થઈ કે સૂરજને મારા રૂમમાં ખેંચી ગઈ હતી પછી વગર લગ્ને અમે સુખ માણી લીધું…

about

પ્રશ્ન. શું હું મારાથી મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે બધું કરું તો મને કોઈ વાંધો આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારાથી મોટી ઉંમરનો જે પુરુષ છે તેની સાથે તમે બધું કરો છો તો તેની અંદર તમને કોઈ વાંધો આવી શકે કે કેમ તો હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકાર બાંધવામાં નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો

તો તેવા સમયની અંદર તમારે થોડુંક વિચારવું પડે તમારાથી મોટા ઉંમરનો જે પુરુષો છે તેની ઘણી બધી અનુભવવાના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની નથી અને તમને પણ સમસ્યાઓની આવે પરંતુ સામાન્ય રીતે તમારી સાથે બધું કરશે અને તમે તૈયાર નહીં હોય તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે એટલે હું તો તમને માત્ર લોકો પુરુષ સાથે તમારે બધું ન કરવું જોઈએ

અને તેનાથી તમને ઘણો બધો વાંધો પણ આવી શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે મજા લેવા માંગતો હોય તો તમે બિન્દાસ મજા લઈ શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ નથી પડતો પરંતુ ત્યારબાદ તમને સમસ્યા થવાની સંભાવના રહે છે

એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી પડે અને બીજી વસ્તુ મોટી ઉંમરના પુરુષ સાથે મજા લો છો તો તેવા સમયે ઘણી બધી વખત તમને મજા પણ આવશે અને તમને કોઈ પણ વાંધો આવવાનો નથી પરંતુ તમારા પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ હંમેશા કરવો જોશે જેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું એક સ્ત્રીને મજા આપવા માટે લાંબો હોવો જરૂરી છે?

તમે પૂછી કરીને મજા આપવા માટે તમારો લાંબો બહુ જરૂરી છે કે કેમ તો હું તમને માત્ર માગું છું કે તેની અંદર હોતું નથી સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો જે હોય છે તેને એવા સવાલ રહેતા હોય છે અને તેઓને એવી સમસ્યા પણ થતી હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેઓ ખૂબ લાંબો હોવું જોઈએ ત્યારબાદ સામેવાળી વ્યક્તિ છે તેને મજા આવી પરંતુ હકીકત જે છે તે તેવી હોતી નથી તે વસ્તુ સદંતર અલગ હોય છે

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે જરૂર નથી પરંતુ તમારી પાસે કેવી ટેકનીક છે તે વસ્તુ જરૂરી છે સામાન્ય રીતે એવું છે કે તમારી પાસે ટેકનિક હશે અને તમે ટેકનિકથી બધું કામ કરતા હશો પદ્ધતિસર બધું કામ કરતા હશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો આવવાનો નથી તમે પદ્ધતિસર કામ નથી કરતા તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી તકલીફ થઈ શકે છે એટલે તમારી તેવર સુ વિચારવાની જરૂર છે

ત્યારબાદ તમે ટેકનિકથી કામ કરો છો તો તમને કોઈ પણ વાંધો આવવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી પરંતુ તો તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે સામાન્ય રીતે એટલું કરી શકો છો

અને તો મને બહુ જરૂર નથી તમે મજા પણ માની શકો છો તમને કોઈ ના પાડવાનું નથી એટલે તમે સરળતાથી તે વસ્તુ પણ કરી શકો છો આપવા માટે લાંબુ તે જરૂર નથી પરંતુ હા તમારી ટેક્નિક હોવી જરૂરી છે તમે પદ્ધતિસર બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *