અંજલિએ નેમિષને આકર્ષવા બેડરૂમમાં નિઃવસ્ત્ર થઇ ગઈ..નેમીષને જોતા જ

Blog

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૩૫ વર્ષની છે અને હું કુંવારી છું શું હું ચ પા ચ પી માટે રમકડાંનો ઉપયોગ કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ઉંમર 35 વર્ષની તમે હજી કુવારા છો અને તમારે બધું કરવું હોય તો તેની માટે તમે રમકડાનો ઉપયોગ કરી શકો કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે ત્યાં રમકડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેમાં પ્રકારે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી સામાન્ય રીતે તમે જે જણાવી રહ્યા છો

અને જે વ્યક્તિઓ વાંચી રહ્યા છે તેમને મારે માત્ર એટલું જ એવું છે કે તેઓ એવું કહી રહ્યા છે કે તેઓ ફુવારા છે અને હવે તેઓ રમકડાનો ઉપયોગ કરવામાં માંગે છે હવે તમને થતું હશે કે રમકડા એટલે શું અથવા કયા રમકડાનો ઉપયોગ છે તો સામાન્ય રીતે તે એવી વસ્તુ છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તેને કોઈ વ્યક્તિ મળતું નથી અને તે જ્યારે બધું કરી શકતા નથી

તેવા સમયની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના એવા રમકડા આવતા હોય છે કે જે કુદરતી રીતે આ બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકતા હોવ છો તમે તેની અંદર વાઇબ્રેટર નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર જશો

તો તેની અંદર સર્ચ મારી શકશો અને ત્યારબાદ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકશો. તમે જો તેનો ઉપયોગ કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થવાની નથી અને તમારી બધી જ ઈચ્છાઓ છે તે પણ પૂર્ણ થવાની છે અને તમારે કોઈ બીજા પુરુષ સાથે જવાની પણ જરૂર નહિ પડે અને તમને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. શું હું મારાથી નાના ઉંમર ના પુરુષો સાથે બધું કરું તો તેમાં મારો અનુભવ વધી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારાથી નાના ઉંમરને પુરુષો સાથે તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારો અનુભવ વધી શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે હા તેવા સમયની અંદર તમારે બધા પુરુષો સાથે જ્યારે તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયમાં તમારો અનુભવ તો વધી શકે છે પરંતુ તે પુરુષ કેવું છે તેની ઉપર આધાર રાખે છે તમારાથી નાની ઉંમરના પુરુષો હોય છે

અને તેની સાથે તમે બધું કરો છો તો અથવા તો એવું બની શકે કે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અનુભવ ના હોય અને જો તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અનુભવ જ નથી તો તમે તેની સાથે કંઈ કરી શકતા નથી કારણ કે તેને અનુભવ વગરનો વ્યક્તિ છે અને તમે પણ તેની સાથે પછી અનુભવ આપો છો તો હકીકતમાં તમને અનુભવ મળેલો નથી પરંતુ તેને અનુભવ મળેલ હોય છે અને એમ પણ જે નવા નવા વ્યક્તિઓ હોય છે

તે સામાન્ય રીતે જ્યારે બધું કરવા માટે આવતા હોય છે તેવા સમયની અંદર તે કઈ કરી શકતા હોતા નથી એટલે કે એટલું જ માત્ર કહેવાનું આવે છે કે તે નાની ઉંમરના જે પુરુષો હોય છે તેમની સાથે તમે બધું કરો છો તો તે તમને લાંબા સમયગાળા સુધી મજા નથી

આપી શકતા અને તમને પણ ખબર નથી પડતી કે તમે ક્યાં સુધી મજા લઇ શકો છો અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમજાવ થતી હોય છે એટલે તમારે આ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું પડે અને સામાન્ય રીતે નાના ઉંમરના પુરુષો સાથે તમે બધું કરો છો તો તમારો અનુભવ વધી શકે પરંતુ તેઓને પણ અનુભવ હોવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *