નિરાલી આમતો મારા ફઇની છોકરી હતી પણ રોજ રાત્રે તેને નિવસ્ત્ર જોતો હતો એક દિવસ તેને રાત્રે મને

about

પ્રશ્ન. શું વિડિયો માં જે રીતે બધા ગમગમાવે તેવી જ રીતે હકીકત માં પણ હોય?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે વીડિયોમાં જે રીતે બધા ગમ ગમાવે તેવી જ હકીકતમાં પણ હોય કે કેમ હું તમને કહેવા માગું છું કે હકીકતની વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે વીડિયોની અંદર બધા જે રીતે કરતા ઓછા હકીકતમાં તે એવું કંઈ હોતું નથી ઘણા બધા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે વીડિયોની અંદર જે થતું હોય છે

તે પણ હકીકત હોય છે પરંતુ વિડીયો જે છે એક ફિલ્મ છે અને તેમાં શૂટિંગ ઉતારવામાં આવતા હોય છે સીન ઉતારવામાં આવશે સામાન્ય રીતે આજે ફિલ્મ હોય છે તે ત્રણથી ચાર કલાકની પણ હોઈ શકે છે અને બે થી ત્રણ કલાકની પણ હોઈ શકે છે પરંતુ આમાં એક ધારું બધું કરવામાં આવતું હતું નથી સીન અલગ અલગ રીતે લેવામાં આવતા હોય છે

જેના કારણે તમે સમજી શકો છો કે તે લોકોનો જે સમય હોય છે તે એકદમ વધુ જતો હોય છે પરંતુ નેચરલી જે લોકો બધું કરતા હોય છે તેવાનો સમય વધી વધીને એકાદ કલાકથી બે કલાક સુધી આવતો હોય છે

અને તે પણ ઘણા બધા ઓછા લોકો હોય છે તે રીતે બધું કરી શકતા હોય છે અને તેના કારણે તેઓને ઘણી બધી રીતે મજા પણ આવતી હોય છે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો અને તમે મજા લઇ શકો છો એટલે હકીકતે હોતી નથી હકીકત તો તમે જે રીતે કરો છો તે રીતે કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું ૩૫ વર્ષ બાદ મારી બધું કરવાની શક્તિ ઓછી થઈ જશે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે 35 વર્ષ બાદ તમારે બધું કરવાની શક્તિ ઓછી થઈ જશે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ના એવું કંઈ હોતું નથી ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે સામાન્ય રીતે એવું વિચારતા હોય છે કે તેઓ જેમ જેમ મોટા થતા જશે તેમ તેમ તેઓની શક્તિ ઓછી થઈ જશે અને તેના કારણે તેઓને ઘણી બધી તકલીફ પડશે

પરંતુ હકીકત એવી હોતી નથી તો મને કોઈ પણ પ્રકારે તકલીફ પડવાની નથી અને તેઓ સરળતાથી બધું કરી શકવાના છે એટલે તમને એવું કંઈ પણ પ્રકારે થવાનું નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે 35 વર્ષ બાદ તમારી બધું કરવાની શક્તિ ઓછી થઈ જશે તેવું તમે શું કામ વિચારી રહ્યા છો તેવું તમને કંઈ પણ રીતે થવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો

એટલે તમે એવું કંઈ પણ થવાનું નથી કે તમારે ભૂલી જવું જોઈએ બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે જેમ જેમ મોટા થતા જાઓ છો હા તેમ તેમ તમારી બોડી વધતી જતી હોય તમારી ચરબી વધતી જતી હોય તો તેઓ સમયમાં તમને કોઈ સમસ્યા આવી શકે છે બાકી આગળ જતા તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા આવવાની નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો

અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો બીજી વસ્તુ પણ છે કે 35 વર્ષ તમારું બધું કરવાની છે શક્તિ હશે તો ઓછી તો થતી જશે પરંતુ ત્યારબાદ પણ તમે વધુ કરી શકશો અને પહેલા કરતા પણ એટલે કે તમે યુવાન હતા એટલે કે 22 અને 25 વર્ષની ઉંમરે જ બધું કરતા હતા તેની કરતા પણ તમે બધું સારું કરી શકશો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *