મને હવે મારા કરતા મોટી ઉંમરની ભાભીઓ માં રસ છે હું શું કરું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મને હવે મારા કરતા મોટી ઉંમરની ભાભીઓ માં રસ છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને હવે તમારાથી મોટી ઉંમરના ભાભી વધારે છે તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિની ઉંમર જ્યારે વધતી જતું હોય છે ત્યારે તેને ઘણી બધી છોકરીઓ પરંતુ ઘણા બધા લોકો જોવે છે

તેનું બાળકો નથી એ જ રીતે પોષણ થયેલું હોય છે કે તે લોકોને સામાન્ય રીતે વધારે રસ પડવા લાગતો હોય છે પરંતુ તેમાં કઈ ખોટું નથી ઘણા બધા લોકોએ છે કે તેઓ પરંતુ તેમાં તમારે કપડવવાની જરૂર નથી.

તમે તેઓની સાથે પણ મજા લઇ શકો છો કારણ કે તે તમારી અંગત વસ્તુ છે અને તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની કોઈ રોકવાનું નથી બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યા પરંતુ તમે જ્યારે લગ્ન કરો છો ત્યારે તમારી સ્ત્રી તમને મળવાની છે

ત્યારે તેમાં સમયની અંદર ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે કારણ કે ભાભીઓ સાથે તમને વધારે અનુભવ પણ થયેલો છે અને તેની સાથે તમારે વધારે મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ તેઓની સાથે તમે મજા લઇ શકતા નથી તેને તમે ઘણી બધી રીતે સમસ્યા થતી હોય છે.

પ્રશ્ન. શું હું મારી હસ્ત મૈથુન ની આદત ને છોડવા પૈસા આપીને છોકરીઓ પાસે જઈ શકું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે આદત છોડવી છે અને તેની માટે તમે પૈસા આપીને છોકરીઓ પાસે બધું કરવા માટે જઈ શકો કે કેમ તો હું કે તમે આ શું કરી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે તમે માત્ર ને માત્ર પોતાને મજા આપો છો અથવા તો પોતે પોતાની આદત છે તેની સાથે રહો છો પરંતુ તમારી આદતને છોડવા માટે તમે પૈસા આપીને છોકરો પાસે જોવા માંગો છો

તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેવું તમારે ન કરવું છે કારણ કે તે વસ્તુ કરવી સદંતર ખોટી છે અને તમે તો એવું કરો છો તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારી આદત છે તે હજી નાની આદત છે અને તેની માટે તમને કોઈ પણ કરે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને રોકવાનું નથી પરંતુ જો તમે એવું કહેતા હોય કે તમને સામાન્ય રીતે આ બધી આદર્શ હોવી નથી અને તમે તેની માટે પૈસા આપીને બીજી વ્યક્તિ પાસે અથવા તો બીજી સ્ત્રી પાસે જવા માંગો છો

તે વસ્તુ તમારે એના કરવી જોઈએ અને જો તમે એવું કરો છો તેમા તમને ઘણી બધી સમજવામાં આવી શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ ન કરવી જોઈએ બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારી આદત છોડવી હોય તો તે તમે ધીમે ધીમે મૂકી શકો છો તમે એમ કહેશો કે તમારે તરત જ આ બધી વસ્તુઓ છોડી દેવી છે તો તેમ છૂટશે નહીં કારણ કે તે આદતને બનાવવામાં પણ તમને ઘણો બધો સમય લાગેલો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *