મારા પ્રા-ઇવેટ પા-ર્ટ ને મોટો કરવા મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ ને મોટો કરવા મારે શું કરવું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે તમારા પ્રાઇવેટ માટે મોટો કરવો હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ તેની પહેલા તમારે એ વસ્તુ જાણવાની જરૂર છે કે તમારે તમારા પ્રાઇવેટ માટે મોટો તો કરવો છે પરંતુ તેની કરંટ લંબાઇ જે છે

તે કેટલી છે તે વસ્તુ તમારે જોવી પડે બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ સામાન્ય રીતે ઘણી બધી વખત એવું કહેવામાં આવતું હોય છે કે તમારી જો લિંગ ની લંબાઈ જે હોય તે ત્રણ ઇંચ થી નાની હોય તો તે તમે નાની કહી શકો

તો પરંતુ તમારી જિંદગીની કરતા મોટી હોય તો તે નાની તમે જોઈ શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે તમે કોઈપણ સ્ત્રી સાથે બધું કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમારી લિંગ ની લંબાઈ જેવો છે તે કામમાં નથી આવતી પરંતુ તમારી જે ટેક્સ કેવી છે

તે કામમાં આવતી હોય છે અને જ્યારે તમે ટેકનિક પ્રમાણે કામ લો છો ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારે તમને વાંધો આવતું હોતું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા હો છો. એટલે તે વસ્તુ પર તમારે નજર કરવી જોઈને તે રીતે તમારે કાર્ય કરવું જોઈએ જ્યારે તમે તે રીતે કરો છો ત્યારે તમારો પ્રાઇવેટ ફોટો નથી થતો છતાં પણ તમને સરળતા પડતી હોય છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્નીને હું દરરોજ બે કલાક થી વધારે મજા આપી શકું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્નીને તમે બે કલાકથી વધારે મજા આપવા માંગતા હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમે જ્યારે તમારી પત્નીને બે કલાકથી વધારે મજા આપવા માંગો છો ત્યારે તમે કેમ મજા આપવા માંગો છો

તે વસ્તુ પણ તમે જો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જતા છો. તને એક કલાકની અંદર બધું થઈ જતું હોય છે પરંતુ તમારી સામે પણ જોવું પડે કે તમે ભલે એક કલાકની અંદર બધું કરો અથવા તો અડધી કલાકની અંદર તમારો નીકળી જતો હોય પરંતુ જો તમારા પત્ની તમારાથી ખુશ હોય અને તેમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા ના હોય તો તેની અંદર તમે કોઈપણ વસ્તુ કરી શકતા નથી

અને તમારી તેવી રીતે રહેવું જોઈએ તો મને લાગે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સામાન્ય રીતે આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે થતી હોય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે એ વસ્તુ પણ તમારે ની જોવી જોઈએ કે સામેવાળું પાણીને તમારાથી ખુશ છે કે કેમ હા જો એવી વસ્તુ છે

તમારા પત્ની તમે 1:30 કલાકની અંદર કે એક કલાકની અંદર બધું કાઢી નાખતા હોય તો તમારાથી ખુશ ના થતા હોય તો તેવા સમયની અંદર તમે બે કલાકથી વધારે મજા આપી શકો છો અને જેની માટે તમે વિયાગ્રા નામની ઘણી બધી ગોળી બજારની અંદર ઉપલબ્ધ છે તે સામાન્ય રીતે ડોક્ટરના પરિસ્ક્રિપ્શનથી અને ડોક્ટર જો તમને કહે છે તેની સલાહબાદ આ ગોળી તમે લઈ શકો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *