મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારી કરતા ૮ વર્ષ મોટી છે અને જેથી ઘણી વાર હું તેને સંતોષ નથી આપતી શકતો હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મારી કરતા ૮ વર્ષ મોટી છે અને જેથી ઘણી વાર હું તેને સંતોષ નથી આપતી શકતો હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કરતા 8 વર્ષ મોટી છે અને જેની કારણે તમે ઘણી વખત તેમને સંતોશ આપી શકતા તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ

સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ તેમાં તમારે કોઈપણ પ્રકારે વાંધો જોઈને પહેલી વસ્તુ કહે છે કે તે તમારી કરતા મોટી છે જેના કારણે તમને આ વસ્તુ જોવા મળે છે અને જ્યારે એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય કે તમારી કરતા 8 વર્ષની ઉંમર મોટી ત્યારે તેઓની અંદર જે કામવાસમાં હોય છે

તે તમારી કરતાં પણ વધારે ઘણી બધી વખત હોય છે અને જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યા તમને થતી હોય છે પરંતુ તમારે તેમાં ગભરાવાની જરૂર નથી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારે પહેલી વસ્તુ તો એ કરવાની છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કરતા 8 વર્ષ મોટી હોય તો તેમને ઘણી વખત તમે મજા નથી આપી શકતા હું પ્રોબ્લેમ તમારે વધારે ધ્યાન આપવાનું છે

તમે જ્યારે ફોર્મ વધારે ધ્યાન આપો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકશો એવું મને લાગે છે એટલે તમે જ્યારે કરશો ત્યારે કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો આવવાનો નથી અને કોને કહેવાય તો જ્યારે તમે તેમની સાથે રમત રમો છો અને તેમના અંગો સાથે રમત રમશો તો તમને ઘણી બધી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મને હમેશા ચ પા ચ પી કરવામાં આનાકાની કરે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્ની તમને હંમેશા ચ પા ચ પી કરવામાં આનાકાની કરે છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો સામાન્ય રીતે એ છે કે તમારી પડતી તમને હંમેશા આવું બધું કરે છે ત્યારે તેવા કારણે એમ કહી શકાય કે આના કરતી હોય તો ઘણી બધી વખત ઘણી બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે

પહેલી વસ્તુ તો છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તેની માટે તમારે એક વસ્તુ એ છે કે તમને શું કામ કરે છે તે વસ્તુ તમારે જોવું પડે અને ત્યારબાદ તમે કઈ વસ્તુ કરી શકો છો એ વસ્તુ તમારે જોવી પડે પેલી વસ્તુ એ છે કે તમને કરે છે તો તે કરે છે તે વસ્તુ તમે જોવા અને ત્યારબાદ તમે ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો છો અથવા તો તેમને તમે પૂછી શકો છો કે

તે શું કામ તમને આના કારણે કરે છે અને ત્યારબાદ તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે શું કરવું જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેઓને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ કરતી હોય છે જેના કારણે કરતા હોય છે અથવા તો તે તમારાથી ડરતા હોય છે અથવા તો તમે તેઓને જે રીતે ગમે તે રીતે બધું કરતા હોતા નથી જેના કારણે આ સમસ્યા થતી હોય છે એટલે તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે તેનો નિકાલ જે હોય તે કરવો પડે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *