દિવ્યા આજે ફૂલ મૂડમાં આવી હતી તેના હોઠ મારા હોઠ પર મૂકી કિસ કરવા લાગી ધીમે ધીમે અંદર હાથ નાખીને કહ્યું..પછી મેં બે આંગળીઓ અંદર દાખલ કરી…

about

પ્રશ્ન.મારી પત્ની ને મુખ મૈથુન નથી પસંદ પણ મને પસંદ છે તો હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની નથી પસંદ છતાં પણ તમને પસંદ છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવું માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

કે સામાન્ય રીતે તમને કેમ નથી પસંદ તે વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો અને તમારી પત્નીને પણ કેમ નથી પસંદ બધી વસ્તુ કરવી જોઈએ અને તમારે તેને પૂછવું જોઈએ કે એમાં હું થઈ રહ્યું છે અને તેને શું કામ નથી પસંદ હોય તેની સિવાય તમારે કંઈ કરવું મને લાગે છે અને સામાન્ય રીતે ત્યારબાદ તમે શું કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે

તમે તમને પસંદ ન હોય તો તમે તમને પૂછી શકો છો કે કેમ નથી પસંદ અને તમને જે વસ્તુ નથી ગમતી હોય તો તમે નીકળી શકો છો અથવા તો તમે તેમને સમજાવી શકો છો અથવા તો કન્વેન્સ પણ કરી શકો છો

કે કેવી રીતે બધું કરવું ત્યારબાદ છે તો તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને સામાન્ય રીતે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો તમે કરી શકો છો જેના કારણે તમને કોઈ વાંધો ન આવે ત્યારે તમે બધી વસ્તુઓ કરી શકો એવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને હવ પહેલાની જેમ જ મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ ને લબ લબાવવી હોય તો હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે પહેલાની જેમ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ને બધું કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો એટલે સૌપ્રથમ મંગુ છું કે તમે હવે એવું વિચારી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે પહેલા જે રીતે તમે બધું કરતા હતા અને તેના કારણે તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવી રહી છે તો તેના માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે

કે સામાન્ય રીતે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે તે તમારે જાણવું જોઈએ અને શું કામ થઈ રહ્યું છે પણ તમે જવું જોઈએ તેની માટે ઘણા બધા સવાલ હોય છે અને ઘણા બધાની એવી કન્ડિશન થઈ જતી હોય છે કે જેના કારણે તેઓ કરી શકતા નથી તો પહેલા તો તમારે ડોક્ટરને બતાવી દેવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ બીજી વસ્તુ તમારે પહેલાની જેમ બધું કરવું હોય

તો તમારી ગર્લ કરવી પડશે અને તેને પણ તમારે કહેવું પડશે બધું કરી શકતા નથી અને ત્યારબાદ તમે આ પ્રશ્ન લઈને આવેલા હશો એટલે પહેલા સાથે વસ્તુ કરવી જોઈએ અને ધીમે ધીમે તમારે બધું કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ વાંધો ન પડે

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો તમને ઘણી બધી મજા આવી શકે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો ન પડે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારે પહેલાની જેમ બધું કરવું હોય તો તમે ઘણા બધા ગોળીનો ઉપયોગ કરી શકો છો એટલે તમને કોઈ વાંધો ન આવે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *