શ-રીર સુખની ભૂખી સાળીએ યુવક સાથે એવી રીતે રાત માણી કે..બને થઇ ગયા પાણી પાણી

about

પ્રશ્ન. હું કોલેજીયન છોકરી છું શું હું કોલ બોયની સાથે મજા માણી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી કોલેજીયન છોકરી છો ને તમારે કોઈની સાથે હોય તો તમે કેવી રીતે માની શકો છો હું તમને માંગુ છુ ના પાડવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી તમે તો કરી શકો છો અને તમે કોલેજમાં ભણો છો અને તમને મજા કરવી છે તેની માટે તમે કરી શકો છો

પરંતુ હું તો તમને એવી સલાહ આપવા માંગુ છું કે તમને જો બધું કરવાનું ખૂબ જ મન થતું હોય અને તમારા બધાની બધી વસ્તુઓ કરવી હોય તો તેને માટે તમે બીજી વસ્તુ પણ કરી શકો છો જેની અંદર હું તમને એવું કહેવા માગું છું કે તમારે બીજી વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી પરંતુ તમારી કોલેજીયન છોકરીઓ અને તમારે બધું કરવું હોય

તો તેની અંદર તમે રમકડવાનો પ્રયોગ કરી શકો છો અને તમે હાથી કરામત પણ દેખાડી શકો છો અને તેવી રીતે કામ કરી શકો છો તમે આ વસ્તુ કરો છો તો સમયની અંદર તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો પડવાનો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે પરંતુ ત્યારબાદ પણ તમને લાગે છે કે હવે તમને મજા નથી આવી ત્યારબાદ તમે કોલેજ અને છોકરી છો એટલે તમે મજા માની શકો છો અને તમને તો ઘણી બધી મજા આવવાની છે તેવું મને લાગે છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો હોતો નથી.

પ્રશ્ન. શું મારે કોલ બોય સાથે મજા લેવી હોય તો તેની પહેલા હું તેને ટ્રાય કરી શકું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારે કોલ બોય ની સાથે મજા લેવી હોય તો તેની પહેલા તમે તેને ટ્રાય કરી શકો કેમ તું તમને કહેવા માગું છું કે તે કોઈ ઉપર આધાર રાખતો હોય છે અને તમારી ઉપર આધાર રાખતો હોય તો કે તમે શું કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે તે તમને મજા લેવા નથી પરંતુ ઘણા બધા કુલ બોય સારા હોય છે

અને તે સામાન્ય રીતે તમે તેને કહું છું કે તમે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને તે તમને આટલા પૈસા આપવા કરે છે તો તમે સામાન્ય રીતે તેની સાથે બધું કરી શકો છો અને તેની સાથે થોડીક મજા પણ લઈ શકો છો અને તેને ટ્રાય પણ કરી શકો છો જ્યારે તમે કોઈને ટ્રાય કરો છો તો બસ સમયની અંદર તમારે નક્કી પણ કરવાનું હોય છે કે ત્યારબાદ તમે તેની સાથે શું કરવું માણસો કે નહીં જોતે તેને સ્પોર્ટ કરી દેવાનું હોય છે

અને ઘણા બધા લોકો તો ટ્રાય કરવાના પણ ચાર્જ લેતા હોય છે એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ઘણા બધા લોકોને અલગ અલગ હોય છે પરંતુ તમે જે મોટા મોટા પોર્ટલો ચાલે છે તેની વેબસાઈટ ઉપર જાવ છું અને ત્યાંથી તમે બધું કરો છો

તેવા સમયની અંદર તમે થોડાક ચાર ચૂકવવાનો હોય છે અને ત્યારબાદ તમે મઝા મળી શકતા હોય જો તેમાં તમારે ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે અને તમે ઘણી બધી મજા લઇ શકતા હોવ છો એટલે એ રીતે તમે બધું કરી શકો છો તમે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *