મારી સાસુ લગ્ન પહેલા મારી સાથે શ-રીર સુખ માણવા માંગે છે અને 2 કલાક સુધી પાણી ન નીકળવું જોઈએ તો જ લગ્ન

about

પ્રશ્ન. મારી નાની બહેન નું એક છોકરા સાથે ચાલે છે અને તેના ખિસ્સામાં થી હમણાં કોન્ડમ નીકળેલું હવે હું કેવી રીતે વાત કરું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી જે નાની બહેન છે તેને છોકરા સાથે ચાલે છે અને તેના ખિસ્સાની અંદરથી એક પ્રોટેક્શન નીકળેલું હતું અને તેના માટે તમે તો શું કરી શકો છો

સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ કહે છે કે તેના પ્રોટેક્શન કેમ નીકળેલું હશે તે તમારે જોવું પડશે અને સામાન્ય રીતે તમે કેવું છે કે તેનું છોકરા સાથે ચાલે છે

તો તેવું જરૂરી નથી કે છોકરા માટે અથવા તો તને બધું કરેલું હોય તેની માટે નીકળેલું હોય બની શકે તેની કોઈ બહેનપણી નો અથવા તો પણ તમારે જોવું પડે અને બીજી વસ્તુ કોઈ પણ જગ્યાએ તે વસ્તુ હોઈ શકે છે

કે તે તમે જે વિચારેલું હોય તે પણ શક્ય બની શકે છે પરંતુ તમારી નાની બહેનને તમારી શાંતિથી પૂછવું પડે અને તેની ઉપર તમારે ગુસ્સે થવાનું નથી કારણ કે નાની બહેન બની શકે તેને પ્રેમ કરતી મને તે છોકરી સાથે બધું કરવા માંગતી હોય એટલે તેને બધું કરેલું હોય તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી અને તેને પણ તમારે હેરાનગતિ કરવાની કોઈ જરૂર નથી

તમે તેને બિન્દાસ પૂછી શકો છો અને ત્યારબાદ તમને લાગે છે કે આ વસ્તુ ખરાબ છે તો તમે તેને સમજાવી શકો છો અને પ્રેમથી તમે તેને કહી શકો છો આ વસ્તુ તમે કરીને પણ તે ન માને ત્યારબાદ તમે તમારા પગલા ભરી શકો છો.

પ્રશ્ન. કયા ફ્લેવર્સ નું પ્રોટેક્શન યુઝ કરવાની વધુ મજા આવે?

તમે કહી રહ્યા છો કે ફ્લેવર પ્રોટેક્શન યુઝ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી મજા આવે કે નહીં સામાન્ય રીતે હું તમને કહેવા માગું છું કે એ જે પ્રોટેક્શન હોય છે તેની અંદર સુગંધ ખૂબ સારી આવતી હોય છે કારણ કે તેની અંદર ફ્લેવર ચડાવેલું હોય છે અને જ્યારે સામાન્ય રીતે તે પહેરીને કોઈ આવતું છે ઘણા બધા ફાયદાઓ થતા હોય છે તે લોકોને કેવું છે

ઘણી બધી રીતે મજા પણ આવતી હોય છે એટલે સામાન્ય રીતે હોય છે તે બનાવવામાં આવતું હોય છે અને તેની અંદર ઘણા બધા લોકો મજા માંગું છું કે તેનો પણ તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને અનેક રીતે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે એટલે કે તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ એનું તમે કરો છો તો સામાન્ય રીતે તમને ઘણી બધી મજા આવી શકે છે એ બધી જ હોય છે

પરંતુ સામાન્ય રીતે જે સાધુ હોય છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેની અંદર એટલી બધી મજા આવતી હોતી નથી કારણ કે તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારે ફ્લેવર નાખેલા હોતા નથી એટલે તમારે ફ્લેવર વગરની યોજના કરવું છે પરંતુ તમે યુઝ કરો છો તો ડેફીનેટલી તમને વધારે મજા આવે છે અને તમે નીચે પણ તેનો ઉપયોગ કરો છો

ત્યાં પણ ઘણી બધી સુગંધ આવતી હોય છે અને સમૃદ્ધ આવવાના કારણે યુઝ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો અને તમને ઘણી બધી મજા આવી શકે છે તે મને લાગે છે એટલે તમારે તેનો ઉપયોગ જરૂરથી કરવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *