માસીએ મને તેની બહેનપણી સાથે સેટિંગ કરી આપ્યું..પણ માસી સાથે શ-રીર સુખ માનવાની શરતે..પણ માસીએ ..

about

મારું નામ આશા છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું એક કપડાની ઓનલાઈન ઓફિસમાં જોબ કરું છું જ્યારે મેં પહેલી વખત મારા બોસને જોયા હતા ત્યાંથી મને તેમની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ હું તેમને કંઈ નથી શકતી કારણ કે તે મારા બોસ છે અને તેઓ ના લગ્ન પણ થઈ ચૂક્યા છે અને તેઓ તેમની પત્ની સાથે ખૂબ જ ખુશ છે અને તેઓ ઘણી વખત વાતો કરતા હોય કે તેઓને તેમની પત્ની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે તેથી હું તેમને કંઈક કહેતી નથી પછી એક દિવસ એવું થયું કે મારાથી રહેવાયું નહીં

એટલે હું મારા બસ ને તેમની ઓફિસમાં બેઠા હતા ત્યાં તેમની પાસે ગઈ અને તેમને બધું કરવા માટે ઉત્તેજિત કર્યા અને પછી હું કહેવા લાગી કેન્સર મળે તો મારી સાથે ઘણા સમયથી કરવાની ખૂબ જ સારી હતી પરંતુ હું તમને કંઈક કહી ન શકે છે કારણ કે તમારા અત્યારે જ મહેર થયા છે પરંતુ જો તમારી હા હોય તો મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે

અને પછી તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ હું તને કંઈ કહેતો ન હતો કારણ કે તને કેવું લાગે કે અત્યારે સર ના લગ્ન થયા છે અને સર સીધા મારી સાથે પણ બધું કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા તેથી હું પણ તને કંઈ કહેતો નહોતા તું પણ મારી પત્નીની જેમ જ ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તારી સાથે પણ મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે

અને એટલી જ મજા આવશે જેથી મજા હું મારી પત્ની સાથે લવ છું પરંતુ મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું મારી ઓફિસમાં પણ કોઈ સાથે કરો અને દિવસ બધું કર હું મારા ઘરે તો રહી નથી શકતો હું મારી પત્ની સાથે દિવસમાં કંઈ કરી ન શકો અને માણસને તો ઈચ્છા જે હોય કે તેને તો જ્યાં મળે ત્યાં તે બધું જ ઈચ્છા થાય છે અને મને ખબર છે કે તને પણ ખૂબ જ થાય છે

પછી મારા બસ મને કહેવા લાગ્યા કે જો આજે તો અહીં બધા છે પરંતુ કાલે બધાને અહીંથી હું રજા આપવાનો છું કાલે આપ્યો ઓફિસમાં કોઈ આવવાનું નથી અને મને એવી આશા છે કે તું કાલે ઓફિસ અને પછી હું બીજા દિવસે ઓફિસે અને ત્યાં જઈને જોયું તો ફક્ત મારા સ્વરાજ આવ્યા હતા બીજું કોઈ આવ્યું ન હતું અને પછી હું તેમની ઓફિસમાં ઓફિસમાં જઈને સરને કહ્યું કે સર હું આવી ગઈ છું

અને પછી સવારે કહ્યું કે હા મને ખબર છે તું આવી ગઈ અને હવે મને ખબર છે કે તું મારી સાથે બધું કરીશ એટલે સર મને કહેવા લાગ્યા કે તું તારા બધા કપડાં કાઢવાને બાકી રહી જાય એટલે હું મારા બધા કપડા કાઢીને બાકી પડી અને પછી શરતો મને પાછળથી ઊભીને ઊભી ઠોકી નાખી અને મને સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી તે મારી પૂર્ણ થઇ અને મને સરળતાથી કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *