દેવરજી આવો મોકો ફરી નહિ મળે …આજે આનંદ માણી લ્યો..કાલથી મારે પિરિયડ્સ શરૂ થવાના છે…

about

પ્રશ્ન. હું 55 વર્ષનો વૃદ્ધ છું અને મને હજુ પણ શરીર સુખ માણવાની ઇરછા છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે 55 વર્ષના વૃદ્ધ છો અને તમને સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા જાગતી હોય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો તમને હું કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તમારી ઉંમર ખૂબ જ મોટી છે અને તમારી પત્ની તમને કમી નહીં શકે અથવા તો તમારી પત્ની પણ તમને મજા નઈ આવતી હોય તો તમારી પત્નીને પણ મજા નથી

આવતી જેના કારણે તમે તેની સાથે કઈ કરીને શકો અથવા તેમની સાથે તમે કરો તો છો પરંતુ તમે આટલી બધી ઈચ્છા હોવાથી તેની સાથે ઈચ્છા થતી હોય તો તેમાં કારણે હું તો તમને માત્ર એટલો સંદેશો આપવા માંગો છો કે કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે અથવા તો તમને ખબર પણ હોય તો તે રીતે તમે બીજી કોઈ સ્ત્રી પાસે જઈ શકો છો અને તમે પૈસા આપીને પણ મજા માની શકો છો.

સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને એવું થતું હોય છે કે આવી વસ્તુ ન કરવી જો પરંતુ જે વ્યક્તિને આટલું બધું કરવાની ઈચ્છા હોય છે તે વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છા મારી ન શકે એટલે તેણે પૈસા આપીને બધું કરી લેવું જોઈએ તો મેં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી અને કોઈપણ પ્રકારે સમસ્યા પણ નથી. પરંતુ જો આ તમારી પત્નીને આ વસ્તુ ખબર પડે છે તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું આજે મારાથી હવે ચ પા ચ પી વગર રહેવાતું નથી હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરો છો અને હવે તમારાથી બધા વગર રહેવાતું નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય અને સામાન્ય રીતે તમારી રીતે હવે ચપાચપી વગરના રહેવાતું હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમે કહેવા માગું છું કે તમારાથી રહેવાતું નથી

તો પહેલા તો હું તમને માત્ર એટલું કહીશ કે તમારે કોઈ પુરુષ સાથે જોવાનું નથી અથવા કોઈ કોલેજના છોકરા સાથે પણ કંઈ કરવાનું નહીં પહેલા તો તમારે માત્ર ને માત્ર તમારે હાથની કરામત દેખાડવાની છે અને હાથની કરામતથી તમારે વધારે કામ કરવાનું છે તમારા હાથથી તમારે મજા લેવાની છે અને ત્યારબાદ તમે મજા નહીં લઈ શકતા તો તેની માટે ઘણા બધા રમકડાઓ પણ આવે છે

તેનું પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો તે વસ્તુ તમે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થી છુટકારો મળી શકે છે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા મળી શકે છે એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમને મજા નથી આવતી

અને હવે તમને લાગે છે કે હવે તમારાથી રહેવાશે નહિ અને તમને મજા પણ નથી આવતી તમારી ઈચ્છા શક્તિ પણ ઘણી બધી જાગી છે તો ત્યારબાદ તમે કોઈ પુરુષ સાથે બધું કરી શકો છો અને કોઈ છોકરા સાથે પણ બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી પરંતુ હું તો તમને માત્ર લોકો પૂછે કે પહેલા તમારે આ ટ્રાય કરવી જોઈએ અને તમારે એક ઉંમર થઈ જાય તમે મોટા થઇ જાવ ત્યારે તમે બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *