મે થોડાક દિવસો પહેલા મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધેલો હવે તેને પાછી ઇરછા થઈ છે તો શું હું બીજીવાર તેને વધારે જોરથી ચપચપાવી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને મારી આસિસ્ટન્ટ સાથે જ સંબંધ બાંધવો છે શું હું તેને કોન્ડમ સાથે થપથપાવું તો મને કોઈ વાંધો પડી શકે?

જવાબ : તમને તમારી આસિસ્ટન્ટ સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ તમે તેને કોન્ડમ સાથે થતા હોય તો તમને કોઈ વાંધો પડે છે કે નહિ તો હકીકતમાં જો જોવા જઈએ તો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો પડવાનો નથી તમારી આસિસ્ટન્ટ છે તેને ફાવે તેમ તમે થપથપાાવો છો તેની હા છે અને તમને પણ ગમે છે તો તમે તમારી રીતે બધું કરી શકો છો

પરંતુ હા એક વસ્તુ વિચારવા ની ખાસ જરૂર છે તમારે કોન્ડમનો ઉપયોગ કરવો પડશે જો તમે કોન્ડમના ઉપયોગ વગર તેની સાથે વધુ કરવા જાવ છો તો આગળ જતા તેને પણ ઘણી સમસ્યા થઈ શકે છે અને તમને પણ ઘણી સમસ્યા થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી સામાજીક રીતે ઈજ્જત છે તે પણ સંભાવના છે અને તમારા આસિસ્ટન્ટ સાથે જ્યારે તમે સંબંધ બાંધવા માટે જાઓ છો અને કોન્ડમ સાથે થપથપાવવા માટે જાવ છો

તો તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે તમે તેનું ધ્યાન રાખશો અને બધું કરવા જશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા આવવાની નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે તમારે તેની હિસ્ટ્રી પણ ચેક કરવાની જરૂર રહે છે કે તે જે તમારી આસિસ્ટન્ટ છે તેને ભૂતકાળની અંદર કેટલા લોકો પાસે ઠોકાઈને આવી છે અને ત્યારબાદ જ તમારે બધું કાર્ય કરવાનું છે જો તમે કઈ કાર્ય કરો છો અને ત્યારબાદ તમને કોઈ રોગ થાય છે તો તેના જે જવાબદાર હશે તે માત્ર તમે જશો બીજું કોઈ નહીં.

પ્રશ્ન. મે થોડાક દિવસો પહેલા મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધેલો હવે તેને પાછી ઇરછા થઈ છે તો શું હું બીજીવાર તેને વધારે જોરથી ચપચપાવી શકું?

જવાબ : થોડાક દિવસો પહેલા તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધેલો હતો અને તેને પાછી ઈચ્છા થઈ છે કે તે બીજીવાર તમારી સાથે સંબંધ બાંધે તો તમે હવે તેને જોરથી ચપાવી શકો કે કેમ તો સૌ પ્રથમ તો હું કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત આ છોકરાઓના આવા સવાલ થતો હોય છે કે જ્યારે તે પહેલી વખત સંબંધ બાંધવા જતા હોય છે

ત્યારે તેને ખૂબ જ દુખતું હોય છે જેના કારણે તેઓને ડર લાગતો હોય છે કે ભવિષ્યમાં હવે શું કરી અથવા તો બીજી વખત હવે હું શું કરીશ પરંતુ આપણે શું કહેવા માગું છું કે જ્યારે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો છો અને તેની ઈચ્છા છે કે તમે તેને કરવું છે તો તેનો મતલબ એવો જ છે કે તે કહેવા માંગે છે કે આ તેને બધું કરવું છે

તો તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો બીજું કહો છો કે તમે તેને જોરથી ચબચબાવો કે કેમ તમારે મનમાં આવું વિચારે નથી જવાનું કે મારે તેને હવે જોરથી બધું કરવાનું છે પરંતુ જ્યારે તમે કરવા માટે જાઓ છો અને તમને માહોલ જે છે રેડી લાગે છે કે નહીં હવે એવો માહોલ બની ચૂક્યો છે કે હું તને જોરથી વધુ કરી શકું તો ત્યાર બાદ તમે તેને બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારે પહેલેથી એવું વિચાર કરી નથી જવાનો કે હું જોરથી વધુ કરો કારણ કે દર વખતે પરિસ્થિતિ જે હોય છે તે સરખી હોતી નથી તો એ વસ્તુ જે છે ખાસ સમજવી પડે અને ત્યારબાદ તમે પરિસ્થિતિ અનુસાર તમારા આગળ ના પગલાં જેવો છે તે ભરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.