માળિયાની એક મહિલાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી ભાલકાના શખ્સે દુષ્કર્મ આચર્યું

GUJARAT

માળિયાની ૩૧ વર્ષીય મહિલાને વેરાવળના ભાલકાના એક શખ્સે પ્રેમજાળમાં ફ્સાવીને ઘરેથી ભગાડી રાજકોટ લઈ ગયા બાદ બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો, અને બાદમાં લગ્ન કરવાની ના પાડીને મારકૂટ કરીને ધમકી દીધાની ફ્રિયાદ નોધાઇ છે.

માળિયાની મહિલાએ વેરાવળના ભાલકા ગામના પંકજ રમેશ ઔમાકડીયા નામના શખ્સ સામે ઔપોલીસ ફ્રિયાદ નોધાવી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે, પંકજે તેને ફેનમાં મીઠી મીઠી વાતો કરી ભોળવી અને દીકરીને સારી રીતે સાચવશે તેમ કહીને પ્રેમજાળમાં ફ્સાવી હતી,

જેથી તેણીએ પંકજ પર વિશ્વાસ મુકીને ૨૪ ઓગસ્ટના રોજ તેની સાથે ઘરેથી ભાગી ગયેલ હતી, બાદમાં તેને રાજકોટ લઈ જઇને લગ્ન વગર શરીરસુખ માણ્યું હતું, બાદમાં મહિલાએ લગ્ન કરવાનું કહેતા પંકજે તેને મારકૂટ કરીને તેણીના પિતાને પણ ફેનમાં ધમકી દીધાની ફ્રિયાદ પોલીસમાં નોધાવી છે.

માળિયાની ૩૧ વર્ષીય મહિલાને વેરાવળના ભાલકાના એક શખ્સે પ્રેમજાળમાં ફ્સાવીને ઘરેથી ભગાડી રાજકોટ લઈ ગયા બાદ બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો, અને બાદમાં લગ્ન કરવાની ના પાડીને મારકૂટ કરીને ધમકી દીધાની ફ્રિયાદ નોધાઇ છે.

માળિયાની મહિલાએ વેરાવળના ભાલકા ગામના પંકજ રમેશ ઔમાકડીયા નામના શખ્સ સામે ઔપોલીસ ફ્રિયાદ નોધાવી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે, પંકજે તેને ફેનમાં મીઠી મીઠી વાતો કરી ભોળવી અને દીકરીને સારી રીતે સાચવશે તેમ કહીને પ્રેમજાળમાં ફ્સાવી હતી,

જેથી તેણીએ પંકજ પર વિશ્વાસ મુકીને ૨૪ ઓગસ્ટના રોજ તેની સાથે ઘરેથી ભાગી ગયેલ હતી, બાદમાં તેને રાજકોટ લઈ જઇને લગ્ન વગર શરીરસુખ માણ્યું હતું, બાદમાં મહિલાએ લગ્ન કરવાનું કહેતા પંકજે તેને મારકૂટ કરીને તેણીના પિતાને પણ ફેનમાં ધમકી દીધાની ફ્રિયાદ પોલીસમાં નોધાવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *